STANO FILKO - ASOCIÁCIE

Asociácie
V roku 1970 vydal Filko dva grafické albumy s názvom Asociácie. Ich témou je vzťah človeka ku kozmu. Dominujú v nich v 60. rokoch aktuálne udalosti: dobývanie kozmu sovietskou a americkou veľmocou pomocou satelitov, najmä však pristátie človeka na Mesiaci. Popri tom Filko reflektuje miesto človeka vo vesmíre a kozmológiu z hľadiska jej histórie aj budúcnosti.

Systém SF
Prevažne vesmírnou tematikou sa Filko zaoberal v rokoch 1966 až 1972. Používal pri tom pojem „kozmos“, neskôr hovoril aj o „4. dimenzii“ alebo o „4.D“. Vesmírnej tematike predchádzala erotická v práci Venuša – Šeherezáda, po nej zas nasledoval Biely priestor v bielom priestore s témou ontológie a transcendencie. Každá z týchto tém je kľúčová pre určitú dimenziu autorovho systému: erotiku vníma Filko ako súčasť materiálneho sveta a 3. dimenzie, kozmos je pre neho identický so 4. dimenziou a transcendentálny, posmrtný svet s 5. dimenziou. Dimenzie a témy sú označené a odlíšené farbami (červená, modrá, biela) a znakmi (štvorec, pyramída, hviezda) a tvoria tak triádu, ktorú Filko prvýkrát definoval v roku 1981. Toto je základ Systému SF, ktorý sa bude ďalej členiť podľa systému čakier. Dobytie vesmíru bolo v československom oficiálnom umení a najmä v umení integrovanom do architektúry už od konca 50. rokov veľmi rozšíreným motívom. To súviselo s propagáciou úspechov Sovietskeho zväzu, ktorému sa v roku 1957 ako vôbec prvej krajine podarilo vyslať družicu do vesmíru. Tým sa začali na tomto poli preteky medzi ZSSR a USA. Filko si túto tému razantne prisvojil a vo veľkom rozpracoval. Zaujímavé je, že táto oficiálna téma sa stala v období po okupácii Československa centrálnou aj v neoficiálnom umení. Filkove dielo zo 60. rokov môžeme považovať z tematického hľadiska za pravdepodobnú inšpiráciu pre Júliusa Kollera, Rudolf Sikoru, Michala Kerna, Vladimíra Havrillu, Dezidera Tótha a mnohých ďalších. Albumy sa nachádzali vo Filkovom bratislavskom depozite na Snežienkovej ulici v modrom priestore, vyhradenom pre diela s tematikou kozmu . Tento priestor bol ako jediný prístupný z čierneho, centrálneho priestoru EGA a vystupovalo sa k nemu po širokom drevenom rebríku so siedmimi priečkami vo farbách čakier. Modrý priestor tvoril ako jediný nadzemné podlažie, odkiaľ sa dalo vyjsť na veľkú plochú strechu pod šírym nebom a s výhľadom na rozľahlú rovinu pod Karpatami.

Albumy
V dvoch rôzne veľkých albumoch s názvom Asociácie reprodukoval Filko nájdené a privlastnené fotografie, výkresy, tabuľky a fotografickú dokumentáciu svojej voľnej tvorby: fotografické montáže, koláže, ideogramy, ručne alebo písacím strojom napísané poznámky a koncepty inštalácií. Časť textov dal preložiť do svetových jazykov (angličtina, nemčina a francúzština) a preklady nechal vytlačiť spolu so slovenskými originálmi. Do ruštiny, ktorá bola v bývalej Československej socialistickej republike prvým povinným cudzím jazykom na základnej škole, nedal preložiť Filko nič. Prevážná časť grafík bola vytlačená ofsetom. Je to technika, ktorej sa nepripisovala žiadna umelecká hodnota. Keďže ofsetom sa tlačili noviny a časopisy, pôsobil ešte banálnejšie ako serigrafia, ktorá v priebehu 60. rokov vďaka Andymu Warholovi a jeho sériovo produkovaným obrazom získala imidž progresívnej umeleckej techniky. Vo využití všedného ofsetu môžeme vidieť aj typický rys určitej Filkovej hrubosti a nekompromisnosti ako aj konzekventné uplatnenie neartistnosti a anonymity výrobného procesu. V tejto voľbe sa zrkadlí neoavantgardistický duch doby. Malý album z hnedého kartónu má formát 24,5 x 22,5 cm. Veľký album má svetlomodré plastové dosky vo formáte 75 x 55 cm . Prvý má na prednej strane modrým, druhý bielym bezserifovým písmom vyrazené Filkovo meno a názov Asociácie. Na vnútornej strane autor obaly vlastnoručne signoval a datoval rokom 1970. Grafiky sú vytlačené symbolickou modrou farbou – niektoré sú výrazne až magicky ultramarínové, iné modrošedé, ďalšie zas tyrkysovošedé.

Stano Filko II. 1965/69
Pre pochopenie jednotlivých listov ako aj skladby celej série sa treba zmieniť o Filkovej autorskej publikácii Stano Filko II. 1965/1969. Jedná sa o obsiahly prehľad jeho konceptuálneho diela, začínajúci rokom 1965 a končiaci (napriek svojmu názvu) rokom 1970. Kniha vznikala zrejme paralelne s obomi albumami. Viaceré v nej reprodukované práce prevažne s tematikou kozmu nachádzame aj v albumoch. Stretneme sa tam aj s pojmami, ktoré sú kľúčové pre pochopenie Filkovho diela: „ plán“, „projekt art“ alebo „asociácie“.

... celý text Dušana Brozmana si môžete prečítať v katalógu.

Cena: 15,-EUR

katalóg je možné objednať na našich e-mailových adresách

Uverejnené 20.06.2019

Odoberajte novinky E-Mailom