STANO FILKO - CESTY K EGU

Projekt myslenia - mentality
Okolo roku 2000 vzniká Filkov text-art Projekt myslenia - mentality. Filko ho nazýva aj Chronológia psychofilozofického vývoja. Môžeme ho vnímať ako konceptuálny autoportrét, ako prvé veľdielo (budú nasledovať ďalšie), do ktorého slovom, ale aj obrazom vložil zhrnutie svojho myslenia. Jeho rozbor s odkazmi na Filkove práce nám do značnej miery umožní pochopiť celistvosť Filkovho Gesamtkunstwerku, význam jednotlivého diela v štruktúre jeho uvažovania, logiku popisov k dielam, logiku, podľa ktorej usporiadal archívy na Snežienkovej v Bratislave a neskôr Koráb vo Veľkej Hradnej a značnú časť jeho text-artov, ktoré vznikali po návrate z Ameriky. Tak dostaneme predstavu o tom, čo v jeho diele znamená EGO.

3., 4., 5. dimenzia, 5, 7, 12, 20 tematických okruhov
Písanie o Filkovi je preto náročné, lebo umelec súčasne, PARALELSYNCHRONNE, ťahal za veľmi rôznorodé, ale jasnej štruktúre podriadené a navzájom prepojené nitky. Inakšie povedané: od roku 1981, od momentu keď systém začal vznikať, sledoval v rôznych médiách tri dimenzie (materiálny svet, kozmos a transcendentný svet), ktoré mu boli súčasne aj tematickými okruhmi. Tieto sa následne rozčleňovali na päť, sedem, neskôr dvanásť a naposledy na dvadsať tematických okruhov v rámci týchto troch dimenzií.Gregorová Stach hovorí všeobecne o Filkovom „Systéme SF“. Projekt myslenia – mentality je asi najdôkladnejšie prepracovaná verzia tohoto systému. Existujú viaceré varianty, ktoré vznikali dopisovaním ďalších údajov do xeroxov podľa pôvodného manuskriptu.

... celý text Dušana Brozmana si môžete prečítať v katalógu.

Cena: 15,-EUR

katalóg je možné objednať na našich e-mailových adresách

Uverejnené 07.12.2018

Odoberajte novinky E-Mailom